Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o ochraně osobních údajů

Jak ukončit pojistnou smlouvu - povinné ručení

1.  Výpověď ke konci pojistného období
2.  Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
3.  Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
4.  Výpověď dohodou
5.  Změna vlastníka, prodej vozidla
6.  Vyřazení vozidla z evidence vozidel
7.  Změna pojistného
8.  Nezaplacení pojistného

Co mohu získat a co mohu ztratit změnou pojištění?

Ztratit můžete maximálně pár minut svého času. Změnou pojišťovny nepřicházíte o své bonusy, změna pojištění je bezplatná. Získat můžete lepší pojištění za  výhodnější cenu. Jsme připraveni pro vás neustále vyhledávat nejvýhodnější pojištění na trhu podle vašich představ. Srovnání nechte na nás, ušetřené peníze si užijte podle svého!

V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Smlouvu však nemůžete vypovědět kdykoliv ze dne na den. Výpovědi smlouvy se řídí příslušnými zákony (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999). Připravili jsme pro vás několik variant nejběžnějších způsobů výpovědi  pojištění, včetně popisu a vzoru výpovědi.

Smlouvu vždy vypovězte písemně a předejte na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou. Výpověď musí být vždy opatřena vlastnoručním podpisem.

Doporučujeme Vám, výpověď (a v podstatě jakoukoliv komunikaci s pojišťovnou) předložit ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat (v případě předání na přepážce) potvrdit. Pojišťovna vás bude s největší pravděpodobností  žádat o vrácení platné zelené karty (neplatí samozřejmě pro ukončení pojištění ke konci pojistného období).

Vzory výpovědí a návaznost na právní normu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Běžný, asi nejčastější způsob ukončení pojistné smlouvy.

Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě nebo na zelené kartě. Pokud máte sjednáno ve smlouvě půlroční nebo kvartální splátky pojištění, můžete u některých pojišťoven (např. Kooperativa, ČPP apod.)  pojištění vypovědět k Vaší nejbližší platbě. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo přímo na nás.

Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.    § 22 odst.1 

„Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná“.

Vzor výpovědi ke stažení

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a nejste s ním spokojení, můžete smlouvu vypovědět.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou typu C na Vaši adresu).
Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení Vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.    § 22 odst.2 

„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Vzor výpovědi ke stažení

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou typu C na Vaši adresu).
Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení Vaší výpovědi.

Slovo zákona:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.    § 22 odst.3 

„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Vzor výpovědi ke stažení

4.  Výpověď dohodou

Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny.

Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání pojistné smlouvy, apod. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou typu C na Vaši adresu). Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

Slovo zákona:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb

Pojistitela pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.“

Vzor výpovědi ke stažení

5. Změna vlastníka, prodej vozidla

Jeden z nejčastějších důvodů změny pojištění.

Pojištění končí ke dni oznámení výpovědi.

V případe prodeje vozidla (změny vlastníka) doporučujeme toto oznámit pojišťovně ihned.Pojišťovna předepisuje pojistné podle zákona nikoliv do data prodeje vozidla, ale do data nahlášení změny. Pokud nahlásíte prodej vozidla např. až za měsíc, pojišťovna vám tento měsíc naúčtuje do pojistného.

Běžnou praxí některých pojišťoven je nutnost dokladovat změnu vlastníka kopií velkého technického průkazu. Tato povinnost však není uvedená v zákoně a pojišťovna tak nemůže ukončení pojištění podmiňovat dodáním dalších dokumentů. Podle zákona stačí oznámení této skutečnosti ve výpovědi. Přesto doporučujeme pro jednodušší a bezproblémové vyřízení výpovědi kopii velkého technického průkazu k výpovědi přiložit.

Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou typu C na vaši adresu).

Smlouva je ukončena ke dni oznámení změny vlastníka.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb.   § 12 odst.1a

„Pojištění zaniká dnem, kdy pojistník oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla.“

Vzor výpovědi ke stažení

6. Vyřazení vozidla z evidence vozidel

Poměrně častý důvod ukončení pojistné smlouvy známý jako tzv.  uložení značek do depozita. Nejčastěji se týká tzv. sezonních vozidel. Vypovědět  pojistnou smlouvu z tohoto důvodu však můžete u jakéhokoliv vozidla a kdykoliv. Stačí na dopravním inspektorátu odhlásit vaše vozidlo (byť na jeden den). Pojišťovně pak zašlete výpověď s kopií velkého technického průkazu, kde je tato změna zaznamenána. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní poukázkou typu C na vaši adresu). Smlouva je ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence vozidel.

Slovo zákona:

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb.   § 12 odst.1c

„Pojištění zaniká  dnem vyřazení tuzemského vozidla z evidence vozidel.“

Vzor výpovědi ke stažení

7. Změna pojistného

Pojišťovna vám zaslala nový předpis na další pojistné období?

Pokud nejste spokojeni s novou výší pojistného, můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Dále je pojišťovna povinna ,dle zákona, vás informovat  o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období tzv. k výročí.

Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb.    § 13  odst.4

„(3) Pojistná smlouva může stanovit podmínky, za kterých má pojistitel právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.“

Vzor výpovědi ke stažení

8. Nezaplacení pojistného

Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné mslouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného.  Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za Vaši smlouvu. Pojišťovna dále může vymáhat i poplatky spojené s vymáhání dlužného pojistného, případně úroky z prodlení za dlužné období.

Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 168/1999 Sb.   § 12 odst.1e

Pojištění zaniká uplynutím 30 dnů od doručení upomínky pojistitele k zaplacení dlužného pojistného, nebylo-li v této lhůtě dlužné pojistné zaplaceno.

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

  1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
  2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
  3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická podpora:
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Informace o zpracování osobních údajů.

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.