Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více o ochraně osobních údajů

Jak ukončit pojistnou smlouvu – pojištění domácnosti

1. Výpověď ke konci pojistného období
2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy
3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události
4. Výpověď dohodou
5. Změna vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu pojištění
6. Změna pojistného
7. Nezaplacení pojistného

Co mohu získat a co mohu ztratit změnou pojištění?

Ztratit můžete maximálně pár minut svého času, změna pojištění je bezplatná.Získat můžete lepší pojištění za výhodnější cenu. Jsme připraveni pro vás neustále vyhledávat nejvýhodnější pojištění na trhu podle vašich představ. Srovnání nechejte na nás, ušetřené peníze si užijte podle svého!
V případě, že se rozhodnete změnit pojišťovnu, musíte stávající pojistnou smlouvu písemně vypovědět. Smlouvu však nemůžete vypovědět kdykoliv ze dne na den. Výpovědi smlouvy se řídí příslušným zákonem (§ 1811 a § 2760 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Připravili jsme pro vás několik variant nejběžnějších způsobů výpovědi pojištění včetně popisu a vzoru výpovědi.

Smlouvu vypovězte písemně a předejte na přepážce patřičné pojišťovny nebo zašlete doporučeně poštou.
Doporučujeme vždy výpověď (a v podstatě jakoukoliv komunikaci s pojišťovnou) předložit ve dvou vyhotoveních a kopii si nechat (v případě předání na přepážce) potvrdit a pečlivě uschovat.

Vzory výpovědí a návaznost na právní normu

1. Výpověď ke konci pojistného období

Běžný, asi nejčastější, způsob ukončení pojistné smlouvy.
Výpověď je třeba učinit písemně a doručit ji nejméně 6 týdnů před výročním dnem pojistné smlouvy (den a měsíc počátku smlouvy) na adresu pojišťovny. Konec pojistného období naleznete v pojistné smlouvě. Pokud máte sjednáno ve smlouvě půlroční nebo kvartální splátky pojištění, můžete u některých pojišťoven (např. Kooperativa, ČPP apod.) pojištění vypovědět k nejbližší platbě. V případě nejasností se obraťte na svou pojišťovnu nebo přímo na nás.
Výpověď můžete poslat okamžitě, smlouva je však ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 22 odst.1
„Je-li sjednáno soukromé pojištění s běžným pojistným, zaniká soukromé pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; výpověď musí být doručena alespoň 6 týdnů před uplynutím pojistného období, jinak je neplatná“.

Vzor výpovědi ke stažení

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste si sjednali pojištění teprve nedávno (max. před 2 měsíci) a nejste s ním spokojeni, můžete smlouvu vypovědět.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).
Smlouva je ukončena za 8 dní od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 22 odst.2
„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Vzor výpovědi ke stažení

3. Výpověď do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události

Pokud jste měli pojistnou událost, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku této pojistné události.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).
Smlouva je ukončena za 1 měsíc od doručení vaší výpovědi.

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 22 odst.3
„Pojistitel nebo pojistník mohou soukromé pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní lhůta 1 měsíce, jejímž uplynutím soukromé pojištění zaniká.“

Vzor výpovědi ke stažení

4. Výpověď dohodou

Pro tento způsob výpovědi potřebujete souhlas pojišťovny.
Doporučujeme proto vyčkat s uzavřením nového pojištění až do doby vyrozumění (souhlasu) pojišťovny s výpovědí. Je dobré uvést důvod výpovědi. Pojišťovny většinou neakceptují výpověď z důvodu lepší nabídky pojištění. Jako důvod mohou pojišťovny akceptovat nespokojenost, uvedení v omyl při sjednání apod. Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).Smlouva je ukončena ke dni dohody obou stran.

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb
„Pojistitela pojistník se mohou na zániku soukromého pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku soukromého pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků.

Vzor výpovědi ke stažení

5. Změna v osobě vlastníka nebo spoluvlastníka předmětu pojištění

Pojištění končí ke dni změny vlastníka předmětné domácnosti. Tutio skutečnost je třeba písemně oznámit pojišťovně a požádat o vrácení případného nespotřebovaného pojistného.
Pojišťovna vám přeplatek pojištění (tzv. nespotřebované pojistné) vrátí na váš účet nebo poštovní složenkou na vaši adresu).

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb, §27
"Změna vlastnictví pojištěného majetku"
(1) Nebylo-li dohodnuto jinak, soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku.
(2) Nabývá-li se vlastnictví nebo spoluvlastnictví k nemovitému majetku vkladem do katastru nemovitostí, soukromé pojištění zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka nebo spoluvlastníka do katastru nemovitostí.
(3) Pokud bylo v pojistné smlouvě dohodnuto, že soukromé pojištění, které se vztahuje k majetku, nezaniká změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví tohoto majetku, ke kterému došlo v době trvání soukromého pojištění, musí pojistná smlouva současně stanovit, za jakých podmínek soukromé pojištění dále trvá, a upravit způsob přechodu práv a povinností ze soukromého pojištění. Nejsou-li tyto podmínky v pojistné smlouvě stanoveny, změnou vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného majetku soukromé pojištění zaniká.

Vzor výpovědi ke stažení

6. Změna pojistného

Pojišťovna vám zaslala nový předpis na další pojistné období, kde došlo ke změně výše pojistného?
Pokud nejste spokojen s novou výší pojistného (očekávali jste nižší pojistné), můžete ukončit smlouvu do jednoho měsíce od oznámení této změny. Navíc je povinna pojišťovna vás podle zákona informovat o změně pojistného na další pojistné období minimálně dva měsíce před ukončením daného pojistného období.
Smlouva je ukončena k datu ukončení pojistného období.

Slovo zákona:
Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb. § 13 odst.4
„(3) Pojistná smlouva může stanovit podmínky, za kterých má pojistitel právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného, s výjimkou změny věku a zdravotního stavu u pojištění osob, upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě 2 měsíců před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. V jiných případech nelze bez dohody s pojistníkem výši pojistného měnit, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Pokud pojistník se změnou výše pojistného podle odstavce 3 nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl; v tomto případě pak soukromé pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zaplaceno, nebylo-li dohodnuto jinak. Pojistitel je povinen ve sdělení o nově stanovené výši pojistného pojistníka na tento následek upozornit.“
 
Vzor výpovědi ke stažení
 

7. Nezaplacení pojistného

Nedoporučujeme spoléhat na tento způsob ukončení pojistné smlouvy. Nezaplacení pojistného neznamená automatický zánik pojištění. Pojišťovna vás totiž musí oslovit a vyzvat k zaplacení dlužného pojistného. Po celou dobu trvání pojištění (z tohoto důvodu o ukončení pojištění rozhoduje pojišťovna) má pojišťovna právo na pojistné za Vaši smlouvu. Pojišťovna navíc může vymáhat i poplatky na vymáhání dlužného pojistného případně úroky z prodlení za dlužné období.

Zákon o pojistné smlouvě 37/2004 Sb, §20
"Nezaplacení pojistného"
Nestanoví-li tento zákon jinak, zaniká soukromé pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornění na zánik soukromého pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Lhůtu podle věty první lze před jejím uplynutím dohodou prodloužit.

Proč využít SpočítejPojištění.cz?

  1. Nejvýhodnější nabídky pojištění na trhu.
  2. Nejsme obyčejný srovnávač cen. My lepší ceny vytváříme.
  3. Nejsme srovnávací automat. Jsme lidé. Osobní přístup.

Porovnáváme pro vás stovky nabídek všech pojišťoven

Potřebujete se poradit?

Zákaznická podpora:
PO-PÁ 8:00 - 16:30

E-mail:
info@spocitejpojisteni.cz
Zavoláme Vám zdarma zpět:

Informace o zpracování osobních údajů.

Nebojte se nás zeptat. Jsme tu pro Vás.